Language selection


Bulgarian English

Бързо търсене


Област


Населено място

Тип


Вид


подробно търсене

За потребители


Регистрация Вход
Регистрация Потребителски вход
Какви документи са ти необходими при продажба на имот

Намерил си си купувач за имота, подписал си предварителен договор за покупко-продажба и сега ти предстои, в качествоото ти на продавач, да подготвиш една дозина документи, които са :

Нотариален акт 
Предоставя се от собственика на имота.
с него се доказва правото на собственост върху имота.

Ако имотът е стар: 
Нотариалният акт може да е под формата на договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти, Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти.

Ако договорът за покупка на общински имот е загубен :
Попълва молба от собственика на имота, на базата на която се издава препис от Службата по вписвания по местонахождението на имота, където се съхранява оригинала.

Скица на имота 
Скицата на имота се предоставя,ако се прехвърля право на собственост върху земя или идеални част от нея.
Собственикът на земята подава молба в общинската техническа служба по местонахождение на имота.
В срок от един месец молбата му трябва да бъде удовлетворена.
Скицата на имота е валидна 6 месеца от издаването й.

Актуална данъчна оценка на имота 
Актуална данъчна оценка по чл.226, ал. 1 от ДП се издава от Данъчната служба по местонахождение на имота, при подадена молба от собственика или собствениците на имота.
За изготвянето на документа са необходими минимум 14 дни.

Важно! 
В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса по нотариалния акт на имота. Ако има разминаване от съответната служба се издава удостоверение за идентичност на адреси.

В данъчната оценка на имота трябва да са вписани всички съсобственици на имота.
Всички съсобственици на имота трябва да са погасили задължения по имота, в случая да са платили данък недвижим имот и такса смет, и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.

Удостоверение за платени данъци 
удостоверение по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за наличие или липса на данъчни и други публични задължения се изисква от банката, ако имота ще се купува с кредит.
Изважда от Националната агенция по приходите. Издаването на удостоверението отнема 7 работни дни.

Удостоверение за семейно положение 
Удостоверението се издава от общинска служба ЕСГРАОН по постоянен адрес на собственика на имота. 
Услугата се извършва срещу предоставяне на лична карта.
Срокът е 7 дни от подаване на молбата.

Важно! 
В удостоверението за семейно положение трябва да е записано какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота.

Удостоверение за сключен граждански брак 
Удостоверение за брак се предоставя, когато продавачът е семеен.

Съдебно решение за развод 
В случай, че продавачът е разведен се предоставя бракоразводно решение. 
Ако в решението е записано, че имота е възложен в изключителна собственост на един от съпрузите, то трябва да бъде вписано в Службата по вписвания.

Декларация за съгласие за продажба по чл. 23 от СК 
В случай, че имота не е придобит по време на брака или придобит по наследство, дарение, реституция и завещание,той не е семейна имуществена общност или СИО, но ако съпругът (съпругата) е регистриран като постоянно живеещ на адреса, се попълва декларация при нотариус по смисъла на чл.23 от СК за съгласие за продажбата.

Протокол за делба 
Ако върху имота е извършена делба се предоставя делбен протокол, вписан в Службата по вписванията.

Декларация за отказ от право на ползване 
Ако за имота има вписано вещно право на ползване, за да се извърши продажбата, ползвателят трябва да се откаже от учреденото му вещно право. Подписва се Декларация за отказ от право на ползване пред Нотариус и се вписва в Службата по вписванията. В случай, че ползвателят е починал се представя смъртен акт.

Удостоверение за наследници 
Ако има починал собственик или съсобственик на имот трябва да се представи удостоверение за наследници.
Документът се издава общинската служба ЕСГРАОН след подадена молба-декларация от наследника(наследниците) и приложен препис от акта за смърт на наследодателя.
Удостоверението за наследници се издава до 7 дни от датата на подаване на молбата.

Удостоверение за тежести върху имота 
Удостоверението се издава се от Службата по вписвания.
При подаването на молбата се прилагат всички документи за собственост - от първия нотариален акт до последния, при наследство - и удостоверения за наследници. 
Ако към имота има земя или идеална част от  земя се прилага и скица на имота.
Същото се издава в срок от 3 работни дни и има срок на валидност 24 часа.

Важно! 
Удостоверението за тежести трябва да е за 10 години назад, ако имота ще бъде купен с кредит.

Документ за самоличност 
При изповядването на сделката пред нотариус задължително се предоставят личните карти на продавача и купувача.

Декларация за гражданство и гражданско състояние 
декларация по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за гражданство и гражданско състояние се попълва от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката пред Нотариуса.

Декларация за липса или наличие на данъчни задължения към държавата 
Декларация по чл.226, ал.1 от ДОПК се попълва в два екземпляра от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката преди Нотариуса.

Пълномощно 
В случай, че продавачът не може да присъства лично на сделка, той по закон има право да упълномощи трето лице да го представлява. В пълномощното се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения. Пълномощното се заверява пред Нотариус,
Към пълномощното се заверяват нотариално и Декларация по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Декларация по чл. 264, ал.1, от Данъчно-Осигурителния процесуален кодекс.Обратно в "Полезно"
FaceBook