Language selection


Bulgarian English

Бързо търсене


Област


Населено място

Тип


Вид


подробно търсене

За потребители


Регистрация Вход
Регистрация Потребителски вход
Имоти, придобити по време на брак

Какво е семейна имуществена общност?

Всеки недвижим имот, придобит по време на брака, става семейна имуществена общност, независимо на чие име се води. Семейната имуществена собственост е бездялова - т.е. принадлежи общо на двамата съпрузи, без всеки от тях да има определен дял. Тя не може да бъде прекратена, докато трае брака между съпрузите.

Семейна имуществена общност са: 
 


- имоти, придобити чрез покупко-продажба.
- имоти, придобити при замяна на имот, който е семейна общност.
- имоти, придобити при прехвърляне срещу задължение за издръжка или гледане.

Имоти, придобити по време на брака, чрез дарение или наследяване, остават индивидуална собственост. Те не се смятат от закона за семейна имуществена общност.

Какви са имуществените последици при развод? 
 

При развод по взаимно съгласие , имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени свободно. Съпрузите сключват споразумение, за това как да разделят семейната имуществена общност. Те могат да не спазят изискванията на закона за равни дялове от общността и единият от тях да получи по-голям дял от общността. Споразумението може да бъде направено писмено и да бъде подписано от страните и представено пред съда. Може и да се направи в устна форма пред съда и това да се отбележи в съдебния протокол.

При развод без взаимно съгласие , се води бракоразводно дело. Тогава съдът е този, който решава-как да бъде поделено недвижимото имущество между съпрузите.

В случай, че има непълнолетни деца от брака, а имуществото е семейна общност . Съдът се произнася служебно по въпроса за ползване на семейното жилище. Ако е възможно съдът разделя жилището. За това трябва да са налице всички изисквания на гражданското законодателство, относно разделянето на недвижим имот. Ако тези условия не са налице - съдът ще предостави недвижимия имот на единия съпруг. Съдът се води от критериите на СК (Семеен Кодекс)-интересите на децата, вината, здравословното състояние и други обстоятелства. Редът на критериите, с които съдът трябва да се съобрази, не е задължителен. Във всяка конкретна фактическа ситуация е възможно да е налице обстоятелство, което да наложи предоставяне на семейното жилище за ползване от единия съпруг. При всички случаи, интересите на децата трябва да бъдат защитени - това следва и от общите принципи на семейното право за закрила на децата.

В случай, че има непълнолетни деца от брака, а имуществото е лично жилище на един от съпрузите. Съдът отново се ръководи от интересите на децата, като присъжда ползването на жилището на съпруга, на който са присъдени родителските права. Срокът за ползването е определен от закона - докато родителят упражнява родителските права. Вината, в този случай е без значение, ако виновният съпруг упражнява родителските права ще получи право да ползва жилището на другия съпруг.

Предбрачният договор 
 

Очаква се този тип договори да придобият юридическа сила и в България до края на 2008. Предбрачният договор е записан в новия СК (Семеен Кодекс), който влезе за обсъждане в кабинета на 1 март 2008.

Предбрачният договор е писмено съглашение между бъдещи и/или настоящи съпрузи. Посредством този договор се уреждат имуществени отношения по време и при прекратяването на брака.
 

В договора се посочва :
 

- имуществото на всеки един от съпрузите, придобито преди брака.
- >дълговете на всеки един от съпрузите.
- имуществените отношение по време на брака.
- разделението на имуществото при развод.
- изплащането на издръжка на съпруга/съпругата при развод.


Обратно в "Полезно"
FaceBook